หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางบัวทอง
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางบัวทอง > Detail
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)  

 

 
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
คนไทยเชื้อสายจีน 63 ตระกูลแซ่ได้ร่วมกันสร้างเพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในมหามงคลที่ทรงครอง ราชย์ครบ 50 ปี โดยได้นำวัสดุ 
ก่อสร้างมาจากประเทศจีน และสร้างขึ้นตาม แบบพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงและชิง ก่อเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ละม้ายคล้ายพระราชวังปักกิ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 3 องค์  
คือ องค์ อดีต องค์ปัจจุบัน และองค์อนาคต ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลัก จากไม้หอมต้นเดียว และองค์เทพสำคัญของลัทธิมหายาน โทร. 0-2571-1155, 0-2571-0654
 
 
Wat Leng Nei Yi 2  
The Chinese–rooted Thai people of 63 families jointly cooperated to build this monastery to celebrate the present king’s honour on the auspicious  
occasion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej  50th years coronation anniversary whereby the constructional material were brought from China  and it was  
built according to the  Buddha art in Ming and Qing Dynasties that created a beautiful architecture similarly to that of  the Grand Palace of Beijing . It is the  
establishment place for 3 Buddha images , namely , the one in the past , at present and one in the future , it  has also Goddess Guan-Im carved from a sole  
tree of Calambour or Agar Wood and many important gods of Mahayan Doctrine.Tel. 0-2571-1155, 0-2571-0654.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th