หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางบัวทอง
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางบัวทอง > Detail
วัดบางไผ่ พระอารามหลวง  

 

วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
ตามตำนานเล่าว่าผู้ที่สร้างคือผู้ที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ภายในอุโบสถหลังเก่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ทองคำสมัยสุโขทัย เมื่อปี 2534  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ติดหน้า พระอุโบสถ ลักษณะเด่นของวัดนี้นั้น มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม และ 
ศาลาไทย จัตุรมุขกลางน้ำที่งดงาม ประดิษฐานพระไตรปิฎก โทร. 0-2571-7531,          0-2921-0998
 
 
 
Wat Bang Phai, Royal Monastery
There is a legend telling that the builder of this monastery were people evacuated from Si Aytthaya when its independence lost to Burmese troop in  
1767. Within its old church situated the gold Buddha Image  casted in Sukhothai Age. In 1991. His Royal Highness Crown Prince had given permission to have  
his abbreviated name M.V.K. affixed at the gable of the church. The outstanding characteristics of this monastery is that it has  the school of Buddha’s  
Teaching Studies and a beautiful  Thai quarterfoil gable hall amidst the  pond to keep Tripitaka (Three divisions of the Buddhist Canon)
Tel. 0-2571-7531, 0-2921-0998.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th