หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางใหญ่
nonthaburitour.com > Home> เที่ยวอำเภอบางใหญ่
เที่ยวอำเภอบางใหญ่  
รายการทั้งหมด
ประวัติ อำเภอบางใหญ่
อำเภอบางใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี มีประชากรค่อนข้างมาก ได้รับความเจริญอย่างรวดเร็วจากการก่อสร้างถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์ มีบริการที่ทันสมัย เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาดกลางของจังหวัด หน่วยงานราชการ หมู่บ้านจัดสรรที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะบริเวณบางใหญ่ซิตี้ ดังนั้นพื้นที่ทางการเกษตรอาจไม่พบเห็นในเขตเมืองแล้ว โดยส่วนหนึ่งของเขตเมืองบางใหญ่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทอง
view detail
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน เดิมชื่อ วัดบางม่วง เป็นวัดสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณรัชกาล พระเจ้าปราสาททอง ตั้งอยู่ริมคลองแม่น้ำอ้อม ตำบลบางม่วง ในสมัยพระเจ้าปราสาททองได้อพยพไพร่พล หนีโรคระบาดมาพักไพร่พลและสร้างวัดบางม่วงขึ้น เพราะตั้งอยู่ในตำบลบางม่วง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ วัดอัมพวัน มีปูชนียวัตถุ คือ มณฑป สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นศิลปกรรมพม่า (ชเวดากอง) มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ตัวมณฑปมีประตูทางด้านทิศเหนือและใต้ด้านละบาน ส่วนอีก ๒ ด้านเป็นผนังทึบ เครื่องบนหลังคา ทรงมณฑปซ้อน ๔ ชั้น หลังคามุงกระเบื้องเกล็ดเต่าดินเผาไม่เคลือบ หางหงส์เป็นเศียร พื้นมณฑปแลละเฉลียงปูหินอ่อนแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว ปูชนียวัตถุสถานที่สำคัญ
view detail
วัดเสาธงหิน
เดิมชื่อวัดสัก เหตุเพราะมีต้นสักมาก วัดแห่งนี้พระเจ้าตากสินได้มา ตั้งทัพเพื่อไปทำศึกที่อยุธยา มีการนำธงประจำกองมาปักไว้ แล้วเอาหินทับที่ โคนเสากันล้ม เมื่อได้ชัย ชนะพระองค์ก็ได้กลับมาทำการบูรณะและเปลี่ยน ชื่อเป็นวัดเสาธงหิน โทร. 0-2595-1449
view detail
วัดสวนแก้ว
เดิมชื่อวัดแก้ว เป็นวัดร้างมา 80 ปี จนกระทั่งหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ได้เข้ามาพำนัก ต่อมาพระพยอม กัลยาโณ ได้เดินทางมาจาก วัดสวนโมกขพลาราม เพื่อขอทำ โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อนที่วัดแห่งนี้ และได้พัฒนาวัดให้เป็นสวนโมกขพลารามในเมือง พร้อมจัดตั้งมูลนิธิวัด สวนแก้ว เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเผยแผ่ธรรมะ โทร. 0-2595-1444, 0-2921-5022
view detail
บ้านสวนศิลป์ไทยสบาย และศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางใหญ่
เป็นศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผสมผสาน งานศิลปกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบดั้งเดิม (สวนผลไม้เมือง นนท์) ของอำเภอบางใหญ่ โทร. 02-921-5175, 0-2921-5185
view detail
วัดปรางค์หลวง
เดิมชื่อ ?วัดหลวง? สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองกรุง ศรีอยุธยาตอนต้น จุดเด่นคือมีพระปรางค์องค์ใหญ่ ก่ออิฐ ถือปูน ตั้งบน ฐานบัวลูกฟัก ซ้อนกันสามชั้น เป็น พระปรางค์องค์เดียวที่พบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พระประธาน ในอุโบสถนามว่าหลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูป ปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย โทร. 0-2595-1477
view detail
วัดราษฎร์ประคองธรรม นมัสการเจดีย์สามนคร กราบขอพรพระนอนใหญ่
เดิมเรียก ?วัดค้างคาว? สันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุโขทัยตอนปลาย ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อพระนอน) ประดิษฐานใน ศาลาเจดีย์สามนคร คือ นครศรีอยุธยา นครปฐม และนครพนม โทร 02-595-1456
view detail
ถนนสายดอกไม้
ถนนสายดอกไม้ มีดอกไม้ ต้นไม้นานาพรรณ มีการ จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และอุปกรณ์ตกแต่งสวนทั้งสองฝั่ง ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) ได้รับฉายาว่าเป็นถนน สายดอกไม้ สวนกล้วยไม้บางใหญ่ เป็นสวนกล้วยไม้ส่งออกต่างประเทศ ชมกล้วยไม้นานาพันธุ์และ ศูนย์บรรจุหีบห่อกล้วยไม้เพื่อส่งออกและกล้วยไม้กระถาง โทร. 08-1711-9386
view detail
วัดต้นเชือก
สร้างเมื่อพ.ศ. 2324 มีหลวงพ่อวิหารเป็นพระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านและผู้เดินทางในสมัยโบราณให้ความเคารพนับถือ และสักการะมาโดยตลอด โทร. 0-2927-7418-9
view detail
 
 


Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th