หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Tourism News)  
รายการทั้งหมด
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 2 คัน

view detail
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโฮมสเตย์ใหม่ที่มีความพร้อมและประสงค์ที่จะสมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่งใบสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
view detail
ยกเลิก ร่างขอบเขตของงาาน (Term of Reference : TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเทียวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฟื้น
ยกเลิก ร่างขอบเขตของงาาน (Term of Reference : TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเทียวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก
view detail
ยกเลิก ร่างขอบเขตของงาาน (Term of Reference : TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเทียวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฟื้น
ยกเลิก ดาวน์โหลดเอกสาร ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
view detail
ร่างขอบเขตของงาาน (Term of Reference : TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเทียวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้
ดาวน์โหลดเอกสาร ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 9 มิุถุนายน 2557
view detail
เอกสารสอบราคา จ้างทำ Booth Knock Down
รับซองเอกสารตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี Tel. 0-2589-5479
view detail
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มภาคกลางตอนบน 1) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1) เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 4 เครื่อง ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
view detail
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมเครื่องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดยื่นเอกสารและข้อเสนอด้านเทคนิคในการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่่าง ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ อาคาร ๓ ชั้น จังหวัดนนทบุรี
view detail
รายละเอียดราคากลาง ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมฐานรากรองรับระบบ จำนวน ๔ เครื่อง
ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก
view detail
ล่องเรือท่องเที่ยว เสริมมงคลชีวิต ไหว้พระ ไหว้เจ้า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗
สอบราคาจัดจ้างทำ Booth Knock Down เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมท่องเที่ยว (Tourism Activity)  
รายการทั้งหมด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจัดเวทีเสวนาประชาคมเพื่อชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก
กิจกรรมจัดเวทีเสวนาประชาคมเพื่อชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนนทบุรี
view detail
โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และศึกษาดูงานในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณค์ให้เยาวชนและคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี
view detail
กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก
วันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
view detail
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ในระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
view detail
โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 18-19มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
view detail
 
 
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)  
รายการทั้งหมด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลประเภทอาวุโส เข้าแข่งขันไทคัพ
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๘๙ ๕๔๗๙ ในวันและเวลาราชการ
view detail
เปิดรับสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔
รายละเอียดการส่งทีมสมัครเข้าแข่งขัน
view detail
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทคัพ ครั้งที่ 13

view detail
โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 1
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล,โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล,โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล,โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด,โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล,โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอลชายหาด
view detail
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักกีฬาในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1
ด้วย จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 16 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดในเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1
view detail
ข้อมูลสนามกีฬาภายในจังหวัดนนทบุรี

view detail
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1
การแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ....คัพ” ประจำปี ๒๕๕๗
 
 
กิจกรรมกีฬา (Sport Activity)  
รายการทั้งหมด
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕
ในระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเพชรบรูณ์ จำนวน ๒๔ ชนิดกีฬา นักกีฬาจำนวน ๒๓๒ คน ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๗ คน รวมทั้งหมด ๒๙๙ คน การจัดการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยนักกีฬาของจังหวัดนนทบุรี ได้อันดับที่ ๑๐ โดยได้รับเหรียญรางวัลดังนี้ เหรียญทอง ๑๐ เหรียญ , เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญ , เหรียญทองแดง ๒๐ เหรียญ รวมทั้งสิ้น ๔๒ เหรียญ
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตัดสินกีฬาคาราเต้-โด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตัดสินกีฬาคาราเต้-โด ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสถานศึกษาต่างๆ ที่ไม่เคยมีพื้นฐานทางการตัดสินกีฬาคาราเต้-โด มาก่อน ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันฟุตซอล
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
view detail
การแข่งขันน้ำสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินการจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัด เพื่อหาทีมชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้เริ่มดำเนินการแล้ว จัดงานวันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับเขตที่ 1
โดยเริ่มการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
view detail
กิจกรรมวันแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2557
สมาคมกีฬามวลชนนานาชาติ (TRIM AND FITNESS INTERNATIONAL SPORT FORALL ASSOCIATION) ได้กำหนดให้วันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแชลเลนจ์เดย์นานาชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันการออกกำลังกายในระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ สำหรับปี 2557 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
view detail
“กิจกรรมร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก” ประจำปี 2557
ในระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2557 ณ ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
view detail
“กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ประจำปี 2557
ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
view detail
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกีฬา
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
view detail
เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขัน ไทคัพ
เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ณ จังหวัดชัยนาท
view detail
 
 
ปฎิทินกีฬา  
รายการทั้งหมด
ตัวอย่าง ปฎิทินกีฬา
ตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬา
view detail
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี


ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี
นาย ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี

นาย พรชัย สังวรเจต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี

นางณัฎฐิรา แพงคุณ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
พยากรณ์อากาศ  
 
 
สถิติผู้เข้าชม  
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 310406 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 477099 หน้า

สรุปสถิติในวันที่ 31-10 -2557
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 85 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 120 หน้า  
 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th