หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home> เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด  
รายการทั้งหมด
เกาะเกร็ด
เกาะเกร็ดมีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สังเกตได้จากวัดวาอารามต่างๆบนเกาะส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะในสมัยอยุธยา แต่คงจะมาร้างคนเมื่อพม่ามายึดกรุงศรีอยุธยา หลังจากกอบกู้เอกราชได้ พระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดให้ชาวมอญที่เข้ารีตมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ ชาวมอญบนเกาะเกร็ดนั้นมีทั้งที่เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อมาเมื่อตั้งอำเภอปากเกร็ดขึ้นแล้วเกาะศาลากุน จึงมีฐานะเป็นตำบลและเรียกว่าตำบลเกาะเกร็ด เกาะนี้จึงมีชื่อว่า เกาะเกร็ด การคมนาคมบนเกาะจะใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์
view detail
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (บ้านกวานอาม่าน
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่ง "บ้านกวานอาม่าน" ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านช่างปั้น อยู่เกาะเกร็ดในท้องที่หมู่ 1,5,6,7 ตำบลเกาะเกร็ด มีช่างปั้นอาศัย อยู่นับสิบราย เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ จัดแสดงเครื่อง ปั้นดินเผามอญ ลายโบราณ การปั้นเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นอาชีพชาวมอญ มาตั้งแต่ ครั้งตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี เอกลักษณ์ของศิลปะสกุลช่าง เกาะเกร็ด ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ โอ่งสลัก หรือหม้อสลัก หรือที่เรียกในปัจจุบัน ว่า หม้อลายวิจิตร
view detail
อำเภอปากเกร็ด
โดดเด่นเลื่องลือในฐานะที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมไทยรามัญ อันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งวัด สิ่งปลูกสร้าง และงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ลายวิจิตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาว ไทยเชื้อสายมอญ ชมวิถีชีวิตริมน้ำ และ ลิ้มลองขนมหวานไทยที่คลองขนมหวาน
view detail
เกาะเกร็ด
เกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทย รามัญอันมีชื่อ ตัวเกาะเกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า ?คลองลัด เกร็ดน้อย? ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางไหล กัดเซาะริมตลิ่งทำให้คลอง ขยายกว้างขึ้น แผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะ ชาวมอญ บนเกาะนี้ เข้ามา อาศัยอยู่ในสมัยกรุงธนบุรีและรัชกาลที่ 2 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะ ได้แก่ วัดปรมัยยิกาวาส กวานอาม่าน (พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา) วัดเสา ธงทอง วัดไผ่ล้อม วัดฉิมพลี ศูนย์เครื่องปั้นดินเผา ขี่จักรยานชมวิถีชีวิต รอบเกาะเกร็ด โทร. 0-2583-9544, 0-2583-7993
view detail
วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
เดิมชื่อ?วัดปากอ่าว? คนมอญ เรียกว่า ?เพียะมุเกี๊ยะเติ้ง? ภายใน วิหารมีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่น เป็นที่ ประดิษฐาน ?พระนนทมุนินท์? พระ พุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี และมี พระไตรปิฎกฉบับภาษามอญฉบับแรกของประเทศไทย ในวัดมีต้นสามกษัตริย์ โดยมีต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นหว้า ขึ้นอยู่รวมกัน ร้อยรัดพันเกลียว อายุกว่า 100 ปี และมีพระเจดีย์มุเตา (เจดีย์เอียง) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นของเกาะเกร็ด โทร. 0-2584-5120
view detail
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
เป็นหมู่บ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะ ทั้งประเภท เครื่องใช้ และประเภทสวยงาม มีหม้อน้ำลายวิจิตรที่เป็น สัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี และชมหม้อน้ำลายไทย ประยุกต์ ราคากว่าล้านบาทโดยช่างฝีมือดี ซึ่งได้รับ การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ มีการสาธิตการแกะสลัก เครื่องปั้นดินเผาโดยช่างฝีมือดีชาวมอญ โทร. 0-2960 -8589, 08-1867-9522
view detail
คลองขนมหวาน
แหล่งผลิตขนมไทย-มงคล 9 ชนิด จำพวก จ่ามงกุฎ ทองเอก เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองสองฟากฝั่ง ทำขนมหวานกันเกือบ ทุกครัวเรือนเพื่อขายปลีกและ ขายส่ง และสาธิตการทำขนมหวานให้กับ นักท่องเที่ยว ชมและชิมขนมหวานรสเลิศ โทร. 0-2584-5145, 0-2960-8056
view detail
วัดไผ่ล้อม
สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย มีอุโบสถที่งดงามมาก หน้าอุโบสถมี เจดีย์ขนาดย่อม 2 องค์ รูปทรงเจดีย์ทรงรามัญประดับลายปูนปั้น คนมอญ เรียกวัดนี้ว่า ?เพียะโต้? โทร. 0- 2584-5076
view detail
วัดเสาธงทอง
เดิมชื่อ ?วัดสวนหมาก? ประดิษฐานเจดีย์ที่สูงที่สุดของอำเภอ ปากเกร็ด เป็นศิลปะอยุธยาย่อมุมไม้สิบสอง มีเจดีย์องค์เล็กเป็นบริวารโดย รอบอีก 2 ชั้น ด้านข้างมีเจดีย์องค์ ใหญ่อีก 2 องค์ เป็นทรงระฆัง (ทรงลังกา) กับทรงมะเฟือง คนมอญเรียกวัดนี้ว่า ?เพี๊ยะอาล๊าต? โทร. 0-2584-5099
view detail
วัดฉิมพลี
เดิมชื่อวัด ?ป่าฝ้าย? เป็นวัดโบราณ สมัยอยุธยาตอนกลาง มีอุโบสถขนาดเล็กที่ งดงามเป็นเลิศ ฐานโบสถ์มีความโค้งแบบ เรือสำเภา ลายหน้าบันจำหลักไม้เป็นรูปพระจันทร์ทรงรถ สักการะเจดีย์พระมหาจุฬามณี ภายในบรรจุสิ่งสำคัญ 3 สิ่งของพระพุทธเจ้า คือ ผ้าโพกพระเศียร พระโมฬี (ผม) พระเขี้ยว แก้วข้างขวา โทร. 08-9966-9883
view detail
วัดกู้
สร้างด้วยศิลปะแบบ มอญ มีศาลสมเด็จพระนาง เรือล่ม และพระตำหนักพระนางเรือล่ม ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานถึงสมเด็จ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ อัครมเหสีในรัชกาลที่ 5 ซึ่งสิ้นพระชนม์ด้วย อุบัติเหตุเรือล่ม โทร. 08-6533-9171, 0-2963-3866
view detail
วัดเกาะพญาเจ่ง
เดิมชื่อ ?วัดเกาะบางพูด? หรือ ?วัดเกาะรามัญ? สร้างโดยพญาเจ่ง แม่ทัพมอญที่อพยพหนีพม่ามาอยู่เมืองไทย ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นศิลปะ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปปางปรินิพพานยื่น พระบาทออกนอกโลงศพ ตามคติความเชื่อของชาวมอญ และมีพระบรม ราชานุสาวรีย์แห่งความอาลัยรักของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ โทร. 0-2584-2603
view detail
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวมอญ
(กวานอาม่า) เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเครื่อง ปั้นดินเผาแบบมอญโบราณที่มีฝีมือประณีตงดงามหลากหลายรูปแบบ มีวัตถุ โบราณชั้นสูงของคนไทยเชื้อสายมอญ โทร. 0-2584-5086
view detail
สวนชวนชมปรีชา
เนื้อที่กว่า 100 ไร่ เป็นศูนย์รวมชวนชมหลากหลายชนิดทั้งใน ประเทศและต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดให้เลือกชมเลือกซื้อ ตลอดจนสาธิต การผลิตสายพันธุ์ใหม่ๆ โทร. 0-2903 -0877-9, 08-1309-6086, 08-9129-4052
view detail
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทรา บรมราชชนนี ทรงพระชนมายุ 80 พรรษา ลักษณะเป็นสวนน้ำ มีน้ำพุดนตรี นาฬิกาดอกไม้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นพื้นที่สีเขียวขจี สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. 0-2960-9704
view detail
วัดชลประทานรังสฤษฏ์
เป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมตามแนวทางสวนโมกขพลาราม และพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นอดีตเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางตลาด ริมถนนติวานนท์ โทร. 0-2583-5678, 0-2961-1914
view detail
วัดกลางเกร็ด
ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำลัดเกร็ดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 3 ศอก และพระพุทธไสยาสน์ยาว 99 วา เป็นวัดเดียวในจังหวัด นนทบุรีที่มีเสาพระประทีปอยู่ด้านหน้าอุโบสถ โทร. 0-2583-8293, 0-2960-9953
view detail
วัดบางจาก
ต.คลองพระอุดม เป็นวัดเก่าแก่ของชาวรามัญ อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้า พระยาด้านทางทิศใต้ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะสถานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุโบสถที่มีลักษณะทรงไทย สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กำแพงแก้ว ล้อมรอบกุฏิสงฆ์สร้างด้วยไม้ทรงปั้นหยา หอสวดมนต์สร้างเป็นลักษณะ ทรงไทยโบราณ
view detail
ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ศูนย์การแสดงสินค้าและ การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมและงานสัมมนา ทั้งในระดับ นานาชาติและในประเทศ รวมถึงการ แข่งขันกีฬาและการแสดงบนเวที โทร. 0-2504-5050
view detail
 
 


Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th