หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางใหญ่
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางใหญ่ > Detail
วัดสวนแก้ว  

 

วัดสวนแก้ว
เดิมชื่อวัดแก้ว เป็นวัดร้างมา 80 ปี จนกระทั่งหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ได้เข้ามาพำนัก ต่อมาพระพยอม กัลยาโณ ได้เดินทางมาจาก วัดสวนโมกขพลาราม เพื่อขอทำ 
โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อนที่วัดแห่งนี้ และได้พัฒนาวัดให้เป็นสวนโมกขพลารามในเมือง พร้อมจัดตั้งมูลนิธิวัด สวนแก้ว เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเผยแผ่ธรรมะ โทร. 0- 
2595-1444, 0-2921-5022
 
Wat Suankaew
This monastery was previously named “Wat Kaew”, it had been abandoned for 80 years until Laung Pho Thian Jittasupho came to reside and later  
Phra Phayom Kalayano  came from Suan Mokkhaphalaram, Suratthani  to this place and requested to organize Novice in the Summer Ordination Project at this  
monastery and he has been developing this monastery to be the second Suan Mokkhaphalaram near Bangkok and also founded Wat Suan Kaew Foundation to  
perform public benefits and to propagate Dharma or Buddha teaching principle. Tel. 0-2595-1444, 0-2921-5022.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th