หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางใหญ่
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางใหญ่ > Detail
บ้านสวนศิลป์ไทยสบาย และศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางใหญ่  

 

บ้านสวนศิลป์ไทยสบาย และศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางใหญ่
เป็นศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผสมผสาน งานศิลปกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบดั้งเดิม (สวนผลไม้เมือง นนท์) ของอำเภอบางใหญ่ โทร.  
02-921-5175, 0-2921-5185
 
Thai  Sabai Art Garden and Bang Yai Agricultural Tourism Center
This place is the training and educating  center of Thai medical wisdom or knowledge, integrated with artful works and primitively agricultural tourism  
source (Nonthaburi  Orchards Tour) of Bang Yai District. Tel. 02-921-5175, 0-2921-5185.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th