หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางใหญ่
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางใหญ่ > Detail
วัดปรางค์หลวง  

 

วัดปรางค์หลวง
เดิมชื่อ “วัดหลวง” สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองกรุง ศรีอยุธยาตอนต้น จุดเด่นคือมีพระปรางค์องค์ใหญ่ ก่ออิฐ ถือปูน ตั้งบน ฐานบัวลูกฟัก ซ้อนกันสามชั้น เป็น 
พระปรางค์องค์เดียวที่พบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พระประธาน ในอุโบสถนามว่าหลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูป ปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย โทร. 0-2595-1477
 
Wat Prang Luang (Great Stupa)
This monastery was previously named “Wat Luang”  presumably built in the initial days of Autthaya Age, possibly in King Uthong’s reign, the  
outstanding point is the Main Stupa (cormcorb-shaped tower derived from the Khmer temple), built in brick bonding coat with mortar, situated on three layers  
of big earthen pots bed so called “Bualukfak Base”. It is the only stupa  found in the vicinity of Bangkok area and its circumference. The main Buddha Image in  
the temple is named  Luang Pho Uthong, being  the Marawichai Style  Buddha made of concrete or stucco image, lacquered and affixed with gold leaves.  
Tel. 0 -2595-1477.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th