หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี > Detail
ประวัติความเป็นมา  

 ความเป็นมาของเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 460 ปี

  เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตลาดขวัญ ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้นดังปรากฎในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของ ลาลูแบร์ ราชทูตชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า "สวนผลไม้ที่บางกอกนั้นมีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่งโดยทวนขี้นสู่เมืองสยามถึง 4 ลี้ กระทั่งจรดตลาดขวัญ ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันนักหนา"

   ครั้งถึงปี พ.ศ. 2092 ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ บ้านตลาดขวัญได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรี ต่อมาในสมัยรัชการที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปตั้งที่ปากคลองบางซื่อบ้านตลาดขวัญ ตั้งศาลากลางขึ้นที่ปากคลองบางซื่อฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงปี พ.ศ. 2471 รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯให้ย้ายศาลากลางมาตั้งที่โรงเรียนราชวิทยาลัยบ้านบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ ปัจจุบันศาลากลางจังหวัดนนทบุรีได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์

  พ.ศ. 2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา ยกบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี โดยตัวเมืองนนทบุรีแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ ตําบลบางกระสอในปัจจุบัน โดยมีวัดหัวเมือง (ปัจจุบันเป็นวัดร้างที่ทางราชการได้ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) เป็นเขตเหนือ และ มีวัดท้ายเมืองเป็นเขตใต้
 
  พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัดท้ายเมือง ไปทะลุออกหน้าวัดเขมา ทั้งนี้ เพราะเดิมทีนั้นแม่น้ําเจ้าพระยาไหลวกวนโดยเข้าแม่น้ําอ้อมไหลมา ทางบางใหญ่แล้ววกเข้าคลองบางกรวยข้างซอยวัดชะลอมาออกหน้าวัดเขมา ดังนั้นเมื่อขุดคลองลัด แล้วกระแสน้ําจึงเปลี่ยนทางเดินไหลเข้าคลองลัดที่ขุดใหม่ นานเข้าก็กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาใหม่ ในปัจจุบัน ส่วนแม่น้ําเจ้าพระยาเดิมก็ตื้นเขิน กลายเป็นคลองไปในที่สุด และ เมื่อคราว สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2208 พระองค์ทรงเห็นว่า เมื่อแม่น้ําเจ้าพระยาเปลี่ยนทางเดินทําให้ข้าศึกเข้าประชิดพระนครได้ง่ายขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้ำอ้อม และให้ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ปากแม่น้ําอ้อมในคราวเดียวกัน เมืองนนทบุรีจึงตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําอ้อมตั้งแต่ นั้นมา จนกระทั่งถึงยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดฯ ให้รื้อป้อมและเมืองบางส่วนเพื่อนําอัฐ (เงิน) ไปสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ และบางส่วนก็ถูกกระแสน้ำพัดเซาะพังทลายลงน้ำไป ปัจจุบันจึงเหลือแต่ศาลหลักเมืองเท่านั้น
 
  นนทบุรีได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489

จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลาง บนฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา  เป็นจังหวัด 1 ใน 5 ของ
จังหวัดปริมณฑล  คือ  นนทบุรี  สมุทรปราการ  นครปฐม  สมุทรสาคร  และปทุมธานี
มีเนื้อที่ ประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร (เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของจังหวัดในภาค
กลางทั้งหมด  จังหวัดนนทบุรีมีขนาดเล็กเป็นที่ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสงคราม
 โดยแม่น้ําเจ้าพระยาได้ตัดแบงพื้นที่ ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
จังหวัดนนทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยอําเภอทั้งหมด 6 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอเมืองนนทบุรี  อําเภอปากเกร็ด  อําเภอบางบัวทอง  อําเภอบางใหญ่  อําเภอบางกรวย  
และอําเภอไทรน้อย มีองค์กรปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลนคร 2 แห่ง  เทศบาลเมือง 3 แห่ง  เทศบาลตําบล 6 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตําบล 34 แห่ง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่เดิม
 
  ประชาชนสวนใหญ่มีอาชีพทําสวนผลไม้ และทําไร่ ทํานา ปัจจุบันพื้นที่ ของจังหวัดซึ่งเคยเป็นสวน
ผลไม้และมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่ อาศัยของประชาชนที่
อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ พื้นที่ บางส่วนของจังหวัดในบางอําเภอยังเป็นที่
รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม มีการจัดสรรที่ดิน และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็น
จํานวนมาก อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ ฝั่งตะวันออกของจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ 
เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯด้วย
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th