หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี > Detail
ทำเนียบบุคลากร  

 


ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดจังหวัดนนทบุรี

นาง ณัฏฐิรา แพงคุณ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นาย ศักดิ์ชัย เสนาพรหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

นางสาว ปรียานุช  แก้วคำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นาง นพสรัญ ศุภสกุลอนันต์
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
 

นางสาว สุธิดา ภู่พูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาว ปรียาภัทร์  สมบุตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นาย วุฒิ เสมอศรี
พนักงานขับรถยนต์
 
นางมนต์ธรรมชาติ อุดมสุดารักษ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดนนทบุรี  
 

นายณัฐสิทธิ์ ศรีมันตะ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอไทรน้อย

นางสาวชุติมา โตประเสริฐ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางกรวย

นายศุภชาติ ทรงเดชกล้า
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางบัวทอง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูรดา ไทยสงวนวรกุล
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางใหญ่

นางสาว วนิดา  บุญเกตุ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปากเกร็ด

กิติศักดิ์ ผงคลี
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองนนทบุรี


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th