หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
บ้านครูมนตรี ตราโมท ดุริยางคศิลปิน (บ้านโสมส่องแสง)  

 

บ้านครูมนตรี ตราโมท ดุริยางคศิลปิน (บ้านโสมส่องแสง)
คีตกวี 5 แผ่นดิน มีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาดุริยางคศิลป์ ดนตรีไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นในปี  
พ.ศ. 2543 มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติ และผลงานของครูมนตรี ตราโมท ให้ความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ตั้งอยู่ที่ ถนนติวานนท์ 3 ซอยพิชยนันท์ 2 ตำบล ตลาดขวัญ โทร. 0- 
2968-9498, 08-1645-5445
 
 
The House of  Montree Tramot, great musician (Ban Somsongsaeng)
This 5 reigned musical poet was born in King Rama V’s reign and lives to King Rama IX, Mr.Montree Tramot has been exalted to be the “National   
Artist” in Thai Music, the museum for his commemoration was established in 2000 with the objectives to propagate his story and works done and to give  
musical and dramatic knowledge , the museum is situated at, Phichayanan 2,Tiwanon 3 Road,Talat Khwan Sub-district, T. 0-2968-9498, 08-1645-5445
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th