หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย  

 

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย
เป็นอาคารทรงไทยแบบเครื่องก่อ 9 หลัง ออกแบบโดย ศจ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความ เป็นมา วิวัฒนาการ 
แพทย์แผนไทย และนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในชีวิต ประจำวัน มีห้องอบสมุนไพร มีบริการนวดเพื่อการบำบัดและนวดเพื่อ ผ่อนคลาย ตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์

 โทร.  0-2591-0598-9, 0-2588-5745
 
 
Museum and Training Center of Thai Traditional Medicine 
This center complex consists of 9 houses of Thai architectural concrete buildings designed by Professor, Dr. Pinyo Suwankiri, the national artist in  
visual art branch, it is the museum displaying the exhibition of Thai Traditional Medicine Evolution  and the application of Thai knowledge or wisdom in daily life.  
There are herbal sauna and massage therapy and massage for relaxation. The Museum and Training Center of Thai Traditional Medicine is located in the  
Ministry of Public Health, Tiwanon Road,

Tel. 0-2591-0598-9, 0-2588-5745
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th