หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร  


 

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
เดิมเรียก “วัดเขมา” หรือ “วัดเข็นมา” เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พระมหาเจดีย์ภายในบรรจุพระบรม สารีริกธาตุ สักการะพระศรีอริยเม 
ตตรัย และพระอินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูป เก่าแก่อันเชิญมาจากพระราชวังจันทร์เกษม ภายในวัดมีพระตำหนัก แดงและพระที่นั่งมูลมณเฑียร จอมพล ป. พิบูลสงครามเคยเรียน หนังสือที่วัดเขมาภิรตาราม โทร.    0-2526-4813, 08-9823-7340
 
 
Wat Khemaphirataram Rajvaraviharn
This monastery was previously called “Wat Khema” or “Wat Khenma”, it is an old monastery under the king’s patronage since the initial days of  
Ayutthaya Capital, in the great Chedi of Stupa, Lord Buddha’s ash was contained. Visitors always pay homage to Sri Ariyamettrai and Phra Inplaeng Buddha  
Images which are old ones moved from Chankasem Palace. There are royal residential places while ordained  so called “Phra Tamnak Daeng”  and Munmonthian  Pavilion. Marshal Por. Phibunsong khram, one of Thailand’s ex-prime minister used to study at this monastery. Tel.     0-2526-4813, 08-9823-7340. 
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th