หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
วัดปราสาท  

 

วัดปราสาท
วัดนี้เคยเป็นค่ายทหารในสมัยอยุธยา ภายในมีอุโบสถเก่าแก่ที่สร้าง แบบมหาอุด และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องทศชาติโดยฝีมือช่างครูชั้นสูง สกุลช่างนนทบุรี บนศาลา 
การเปรียญ มีธรรมมาสน์ไม้สร้างในสมัยอยุธยา               
โทร. 0-2595-1288, 0-2595-1816, 08-1809-5677
 
 
Wat Prasat
This monastery used to be a military camp in Ayutthaya reign , within it, there is an old temple built in style of Maha-Ud (Single door only without any  
other opening else) and there is wall painting of Dosajataka (Lord Buddha’s ten previous lives) by classically skill painter of primitive Nonthaburi Art School, in  
the sermon hall, there is  a beautiful raised seat for the monk’s preaching, built in Autthaya age. Tel. 0-2595-1288, 0-2595-1816, 08-1809-5677.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th