หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
เกาะเกร็ด  

 

เกาะเกร็ด
เกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทย รามัญอันมีชื่อ ตัวเกาะเกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า “คลองลัด เกร็ดน้อย” ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางไหล กัดเซาะริมตลิ่งทำให้คลอง ขยายกว้างขึ้น แผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะ ชาวมอญ 
บนเกาะนี้ เข้ามา อาศัยอยู่ในสมัยกรุงธนบุรีและรัชกาลที่ 2 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะ ได้แก่ วัดปรมัยยิกาวาส กวานอาม่าน (พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา) วัดเสา ธงทอง วัดไผ่ล้อม  วัดฉิมพลี ศูนย์เครื่องปั้นดินเผา ขี่จักรยานชมวิถีชีวิต รอบเกาะเกร็ด โทร. 0-2583-9544, 0-2583-7993
 
 
Ko Kret
This is quite a big isle amid of Chao Phraya River  being famous as the center of Thai - Raman (Mon) Culture. The isle was originated from the canal  
dug to shortcut the flow of Chao Phraya in King Thaisa of Ayutthaya  in  1722, the canal was named “Khlong Latkokretnoi”. Later the mainstream deviated its  
flow direction, the canal banks were eroded  and the canal was widened to become the mainstream of Chao Phraya, the land surrounded by the curvy  
waterway eventually becomes the isle. The ancestors of Mon people on this isle evacuated to live here in the age of Thonburi Capital and the reign of King  
Rama  II. The important tourist places are Wat Paramaiyikawat, Kwan Aman ( Pottery Museum ), Wat Saothongthong, Wat Phailom, Wat chimphli, Pottery  
Exhibition Center. Visitor can ride bicycles around the isle area to see the people ways of lives. Tel. 0-2583-9544, 0-2583-7993.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th