หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร  

 

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร  
เดิมชื่อ”วัดปากอ่าว” คนมอญ เรียกว่า “เพียะมุเกี๊ยะเติ้ง” ภายใน วิหารมีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่น เป็นที่ ประดิษฐาน “พระนนทมุนินท์” พระ 
พุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี และมี พระไตรปิฎกฉบับภาษามอญฉบับแรกของประเทศไทย ในวัดมีต้นสามกษัตริย์  โดยมีต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นหว้า ขึ้นอยู่รวมกัน ร้อยรัดพันเกลียว 
อายุกว่า 100 ปี และมีพระเจดีย์มุเตา (เจดีย์เอียง)  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นของเกาะเกร็ด โทร. 0-2584-5120
 
 
Wat Paramaiyikawat Varaviharn  
This monastery was previously called “Wat Pak Ao”, Mon people call it “Phiamukia Toeng”, within the monastery, there is a big reclined Buddha image having specially distinct characteristics from the other  and this temple also the main Buddha Image so called “Phra Nonthamunin” regarded as the marked  
Buddha image of Nonthaburi  and the archive place of Tripitaka (Three baskets of Buddha’s Teaching) the first Mon language version of Thailand. In this  
monastery, there are three trees planted together and they grow and tie in thread together  for more than 100 years and  a  pagoda called Phra Chedi Mutao  
(Slant Chedi) which is the distinct identity of Ko Kret. Tel.0-2584-5120สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th