หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
วัดเกาะพญาเจ่ง  

 

วัดเกาะพญาเจ่ง
เดิมชื่อ “วัดเกาะบางพูด” หรือ “วัดเกาะรามัญ” สร้างโดยพญาเจ่ง แม่ทัพมอญที่อพยพหนีพม่ามาอยู่เมืองไทย ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  เป็นศิลปะ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปปางปรินิพพานยื่น พระบาทออกนอกโลงศพ ตามคติความเชื่อของชาวมอญ และมีพระบรม ราชานุสาวรีย์แห่งความอาลัยรักของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา 
กุมารีรัตน์ โทร. 0-2584-2603
 
 
Wat Ko Phaya Jeng
This monastery was previously called “Wat Ko Raman” built  by Phaya Jeng  Mon  army commander who fled  Burmese power to live in Thailand. It temple wall  
painting made by the artisan of Ratanakosin’s  initial days. Within the temple, there is reclined Buddha image imitated to the lord at Parinippan – dying moment  
with his two legs protruded out of the coffin, made  according to the belief of Mon people and there also is the monument of mostly saddened heart of King  
Rama V on Queen Sunantha Kumarirat passing away. Tel. 0-2584-2603
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th