หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
วัดกลางเกร็ด  

 

วัดกลางเกร็ด
   ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำลัดเกร็ดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 3 ศอก และพระพุทธไสยาสน์ยาว 99 วา เป็นวัดเดียวในจังหวัด  
นนทบุรีที่มีเสาพระประทีปอยู่ด้านหน้าอุโบสถ โทร. 0-2583-8293, 0-2960-9953
 
Wat Klang Kret
This monastery is situated in the flood plain by the Lat Kret River  built in Ayutthaya Age, it temple has the main Buddha Image in Marawichai style,   
overlapped footed sitting width is 1.50 meters and there is 198 meters reclined Buddha Image in the monastery. It is the only monastery in Nonthaburi that  
has the lamp post  in front of its church.  Tel. 0-2583-8293, 0-2960-9953.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th