หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอไทรน้อย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอไทรน้อย > Detail
วัดเสนีวงศ์  

 

วัดเสนีวงศ์
เป็นวัดที่ก่อสร้างผสมผสานการสร้างโดยศิลปะไทย-จีน-มอญ รวมกันอย่างกลมกลืน แปลกตาหาชมได้ยากและมีเจดีย์สมปรารถนา ซึ่งเป็น เจดีย์ทรงรามัญที่บรรจุพระบรม 
สารีริกธาตุองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โทร. 0-2927-6775, 08-9062-6499, 0-2927-6814
 
 
Wat Seniwong
This monastery was built in Thai- Chinese - Mon arts integration harmoniously, spectacular strange and rare to have opportunity to see. There is  
Sompratthana Chedi  (as you wish and pray) which is Raman style pagoda or stupa believed to contain Lord Buddha’s ash. Tel. 0-2927-6775, 08-9062-6499, 0 
-2927-6814.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th