หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอเมืองนนทบุรี  

 

                 
1)   ชมรมออกกำลังกายหมู่บ้านอุบลชาติ 2                
  ที่อยู่ หมู่บ้านอุบลชาติ 2 ต.บางรักน้อย อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก  30  คน        
2)    ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านนันทนาการ์เด้น 1              
  ที่อยู่ หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น 1 ต.บางรักน้อย อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  20  คน        
3)   ชมรมออกกำลังกาย อบต.บางกร่าง              
  ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  30  คน        
4)  ชมรมแอโรบิกหมู่บ้านเอื้ออาทรบางกร่าง              
  ที่อยู่ หมู่บ้านเอื้ออาทรบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  100  คน        
5)  ชมรมแอโรบิกหมู่บ้านเยาวพรรณ              
  ที่อยู่ หมู่บ้านเยาวพรรณ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  50  คน        
6)  ชมรมแอโรบิก รพสต.ทานสัมฤทธิ์              
  ที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทานสัมฤทธิ์ ต.บางกระสอ  อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  30  คน      
7) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ไทรม้า              
  ทีอ่ยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก 20 คน        
8) ชมรมออกกำลังกายผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี            
  ที่อยู่ ศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองฯ จ.นนทบุร จำนวนสมาชิก 500 คน        
9) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.บางรักน้อย              
  ทีอ่ยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย ต.บางรักน้อย อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก 30 คน      
10) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.บางไผ่              
  ทีอ่ยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก 20 คน        
11) ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางศรีเมือง              
  ที่อยู่ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 300 คน        

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th