หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอปากเกร็ด  

ผู้ตัดสินกีฬา  
1) นายอิทธิพันธ์   แสงเขียว ฟุตบอล
2) นายโอภาส   อินทวิเศษ ฟุตบอล
3) นายอัฐวุฒิ   นาควิเชษฐ์ ฟุตบอล
4) นางสาวนันทิกาญจน์   บัวสระ ฟุตบอล
5) นายชาญชัย   บุณยะพรรค ฟุตบอล
6) นายนฤพล   สวัสดี ฟุตบอล
ผู้ฝึกสอนกีฬา  
1) นายศิริชัย   ยิ่งเจริญ ฟุตบอล
2) นายอภิสิทธิ์   รอดเจียม ฟุตบอล
3) นายมงคลชัย   ชื่นสุวรรณา ฟุตบอล
4) นายประทิน   บุญประสม ฟุตบอล
5) นายเฉลิมพงษ์   พลอยแดง เทเบิลเทนนิส
6) นายวัฒนศักดิ์   สกลเกียรติ์ ว่ายน้ำ
7) นางสาวสมพร   เขียวหวาน วอลเลย์บอล
8) นายรุ่งโรจน์   ขวัญงาม ฟุตบอล
ผู้นำนันทนาการ  
1) นางบุษกร   จินตฤทธิ์  
2) นางวันทนา   หะสิตะเวช  
3) นางสาวศิวาพร   รณขาว  
4) นายรัตนชัย   ผลิอรุณ  
5) นายภัทราวุธ   พลสำราญ  
6) นายชนาบรรณ   ชาญเชี่ยว  
7) นายเจษฎา   มีสุวรรณ  
8) นางสุมาลี   แสงคำคม  
9) นายสุเทพ   สุทินโน  

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th