หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอบางบัวทอง  

ผู้ตัดสินกีฬา  
1) นายรัฐวิทย์ ประมวลรัฐการ  ฟุตบอล
2) นายอัมรินทร์ พิทักษ์ต้นตระกูล  ฟุตบอล
3) นายพิเชษฐ์ ทองจันทร์มูล  ฟุตบอล
4) นายสุรเดช ทองจันทร์มูล  ฟุตบอล
5) นายเกษม แซ่คุ  ฟุตบอล
6) นายทิวา วิชัยดี ฟุตบอล
7) นายวัชรพงษ์ สุนทรโรจน์  ฟุตบอล
8) นายยรรยง ทองประยูร ฟุตบอล
9) นายโอภาส อินธวิเศษ ฟุตบอล
10) นายเสกสรร เปี่ยมเอม ฟุตบอล
11) นายพิชิต ทองจันทร์มูล ฟุตบอล
12) นายมนตรี ไวธารี ฟุตบอล
13) นายปิยะ เสียงจักรสาย ฟุตบอล
14) นายวินัย เจริญพงษ์ ฟุตบอล
15) นายศรายุทธ ศรีอำไฟ ฟุตบอล
16) นายสุที โนริน ฟุตบอล
17) นายปิยะพงษ์ ทองมาก ฟุตบอล
18) นายจักรพันธุ์ รินสาร ฟุตบอล
19) นายนพพร เลื่องลือ ฟุตบอล
20) นายศักดิ์ดา เดชเรื่องศรี ฟุตบอล
21) นายไกรวุฒิ กลิ่นพูล ฟุตบอล
22) นายประสงค์ พลอยเพ็ชร์ ฟุตบอล
23) นายศักดิ์ดา ปานทอง ฟุตบอล
24) นายสหรัฐ โคตรชาลี ฟุตบอล
25) นายวันเฉลิม สวัสดิ์เอื้อ ฟุตบอล
26) นายณัฐพศุตษ์ พัชศิริสิรภัทร ฟุตบอล
27) นายมาสพงษ์ พรหมยิ้มแย้ม ฟุตบอล
28) นายภูวนาถ ทวีทรัพย์ ฟุตบอล
29) นายแสงทวี สุวรรณประทีป ฟุตบอล
30) นายกฤษณ์พล ไพรพจนารถ ตะกร้อ
31) นายพงศธร เพิ่มพานิช ตะกร้อ
32) นายปิยะพงษ์ สุขสวัสดิ์ ตะกร้อ
33) นายพิทักษ์ บุญยอดศรี ตะกร้อ
34) นายสุธรรม พริ้มเพรา ตะกร้อ
35) นายสมชาย วงษ์แก้ว ตะกร้อ
36) นายธันวา มาสสันชัย ตะกร้อ
37) นายปราโมทย์ สุขอุดม ตะกร้อ
38) นายมงคล ฉ่ำสุข ตะกร้อ
39) นายประพจ แสงบงบาล ตะกร้อ
40)  นายศราวุธ สังขุง วอลเลย์บอล
41)  นายอริย์ธัช จั่นลา วอลเลย์บอล
42)  นายกฤษฏา ภูมีแหลม วอลเลย์บอล
43)  นางสาวภวรรณา ศรีงาม วอลเลย์บอล
ผู้นำนันทนาการ  
1) นางอรวรรณ ชูรักษ์  
2) นายกีรติลักษณ์ เมฆอากาศ  
3) นางรุ่งนภา แย้วกสิกร  
4) นางวันเพ็ญ หมุนลี  
5) นายนัฐยุทธ ศิลาจามร  
6) นางสาวพีรดา แจ้งบำรุง  
7)  นางสาวเพ็ญจันทร์ ชะม้อย  
ผู้นำเต้นแอโรบิก  
1) นายสมคิด วิจิตกุล  
2) นางสาวเพ็ญจันทร์ ชะม้อย  
3) นางสาวรุ่งลาวรรณ พรสนิท  
4) นางวันเพ็ญ ช่วยทอง  
5) นางสาวชมพู ชุตินัน  
6) นางพนิดา เรืองดิษ  
7) นางสาวมลินี ศรีสุวรรณ  

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th